Thursday, May 19, 2005

Reaksiyon sa Rizal: Religious thoughts

Base sa aking nabasa na mga reaksyon ng mga iba’t ibang estudyante sa pananaw ni Rizal sa relihiyon, isa lamang ang pinatutungkulan nito. Kinasangkapan nila ang pagpapakilala sa Katolisismo upang maaakit ang mga Pilipino noong dumaong ang barko ng mga Kastila dito sa ating bansa. Lingid sa kaalaman ng mga Pilipino, ginamit ng mga prayle ang relihiyon upang maging mangmang ang mga Pilipino noong panahon iyon. Madami silang bagay na pinamana sa atin na naging dahilan upang ang buhay ng mga Pilipino noong panahong iyon ay masadlak sa kahirapan. Isa sa mga ito ay ang pag asa sa himala ng Diyos kung ikaw ay may problema na pwede namang sulosyunan kung ikaw ay kikilos. Halimbawa nito ay ang mga magsasaka na umaasa sa pagdarasal upang umulan at nang madiligan ang kanilang mga pananim. Maaari naman nila itong sulosyonan sa pamamagitan ng patubig ngunit dahil itinuro nga ng simbahan na kung tayo ay hihiling sa Diyos ay pakikinggan sila nito at ibibigay ang ulan na kanilang ninanais kung sila ay magdadasal ng mga kung anu-anong mga nobena. Isa pang nakita ni Rizal na naging problema ay ang mga ina na ginawa ng mga prayle. Noong panahon ng mga Kastila ang ina ay pulos mga aklat at gawa tungkol sa Diyos ang kanilang nalalaman. Dito umusbong ang mga problema sapagkat walang maiturong iba ang mga ina sa kanilang anak kundi ang pagdarasal at kung anu-anong bagay na tungkol sa relihiyon. Para kay Rizal nakikita niya itong problema dahil paglaki ng bata ay wala itong magiging alam sa takbo ng buhay. Para pa naman kay Rizal ay pag-asa ang kabataan ngunit anong kabataan ang maipo-prodyus kung ang tangi lamang nitong alam ay ang magrosaryo, magnobena at mga kung anu-ano pang kaalaman na turo ng prayle. Magpahanggang ngayon napakalaki pa rin ng impluwensya ng relihiyong Katoliko sa ating mga Pilipino. Bunga man ito ng kanilang pananakop o hindi, isa lang ang sigurado, nag-iwan ng tatak ang mga Kastila sa Pilipinas sa pamamagitan ng relihiyon.

Sa ibang banda naniniwala si Rizal sa Diyos. Malaki ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at para sa kanya hanggat mabuti ang iyong nais sa iyong kapwa ay isa na itong paraan upang ikaw ay masabing mabuting mamamayan. Di mo na kailangang magdasal ng paulit-ulit ng mga nobena at magrosaryo upang ikaw ay maligtas. Di lamang siya sang-ayon sa pamamalakad ng simbahan sa Pilipinas. Para kasi sa kanya dapat na magkatuwang ang relihiyon at edukasyon sa pag-unlad ng isang bansa ngunit dahil ayaw ng mga Prayle na matuto tayo ng tamang edukasyon kung kaya’t kanya itong binabatikos. Makikita ito sa kanyang mga akda. Marami siyang nakitang mali sa pamalakad ng mga prayle sa Pilipinas noong panahong yaon.